1. Sopimuksen osapuolet

Näitä sopimusehtoja sovelletaan sopimukseen, jossa osapuolina ovat palveluntarjoaja Frogonfly Studios Oy (FFS) sekä tuotteen tai palvelun tilannut asiakas. Sekä palveluntarjoaja että asiakas sitoutuvat kaikessa toiminnassaan noudattamaan hyvää, asiallista liiketapaa sekä huolellisuutta.

 

2. Tilaus

Tilausvaihtoehdot vaihtelevat tuote- ja palvelukohtaisesti. Tilauksen pystyy tekemään joko suoraan verkkokaupassa, tai erikseen suoraan sähköpostitse. Sähköpostitse tilattaessa tuotteesta / palvelusta lähetetään lasku työn valmistuttua. Lasku lähetetään joko tilaajan sähköpostiin (.pdf) tai verkkolaskuna.

 

3. Maksut ja hinnat

Hinta ilmoitetaan tarjouksissa ja verkkokaupassa ilman arvonlisäveroa. Sopimusehdot astuvat voimaan ja laskutusoikeus alkaa, kun asiakas on hyväksynyt kirjallisen tarjouksen ja täyttänyt sekä lähettänyt tilaustyöhön liittyvän taustatietolomakkeen. Palvelut ja tuotteet katsotaan hyväksytyksi, ellei palveluntarjoajalle ole kolmen päivän kuluessa toimituspäivästä kirjallisesti huomautettu tuotteiden virheellisyydestä.

Palveluntarjoajalla on oikeus sovitun hinnan lisäksi laskuttaa niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat:
a) asiakkaan toimittaman aineiston puutteellisuudesta,
b) asiakkaan vastoin sovittua alkuperäisaineistoa tekemistä korjauksista ja muutoksista,
c) asiakkaan aiheuttamasta viivästyksestä,
d) asiakkaan vaatimista ylimääräisistä vedoksista,
e) ylityöstä, jota tehdään asiakkaan pyynnöstä, tai
f) muista vastaavista asiakkaan vastuulla olevista ylimääräisistä kustannuksista.

Jos ilmenee aihetta laskuttaa edellä mainittuja ylimääräisiä kustannuksia, on suorittajan tiedotettava tästä asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä.

Maksuehto on 14 pv laskun päiväyksestä. Mikäli maksu myöhästyy, on palveluntarjoajalla oikeus periä eräpäivän jälkeiseltä ajalta kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaista viivästyskorkoa. Maksuhuomautuksesta peritään kaksikymmentä (20) euroa. Mikäli maksua ei maksuhuomautuksen jälkeen makseta, siirretään se perintään. Perintäkuluista vastaa asiakas.
Lue myös maksuehdot.

 

4. Peruutukset ja palautukset
 

Palautusoikeus
Koska valmistamme vain yritysten ja yhteisöjen logoilla sekä muilla tunnuksilla yksilöityjä digitaalisia tuotteita, ei niihin päde normaali palautus- tai peruutusoikeus. Tämän vuoksi asiakasta vaaditaan kassalla tarkistamaan tilauksensa kahteen kertaan ennen maksun suoritusta.

Jos asiakas huomaa kuitenkin tehneensä virheen tuotteen tilattuaan, hänen on oltava välittömästi yhteydessä palveluntarjoajaan jotta tilaus keretään perua ennen tuotteen valmistuksen aloittamista: usva@frogonfly.fi.

Maksunpalautus
Jos maksunpalautus on aiheellinen palveluntarjoajasta johtuvan syyn vuoksi, palautus tehdään ainoastaan tilauksessa käytetylle maksutavalle.

 

5. Vastuut ja velvollisuudet


Luonnos
Asiakkaalle esitetään luonnoksia sovitusta työstä. Asiakkaan hyväksyessä lopullisen luonnoksen, on se molempia osapuolia sitova. Mikäli tuotantovaiheessa halutaan muutoksia, on niistä ja korvauksista sovittava erikseen. Asiakas ei saa ilman palveluntarjoajan suostumusta käyttää, jäljentää, kopioida tai monistaa millään tavoin esitettyjä luonnoksia suunnittelutöistä. Sähköisesti toimitetut luonnokset tulee hävittää, eikä niitä saa luovuttaa ulkopuolisille.

Sisältövastuu
Asiakas vastaa itse tuottamansa tai toimittamansa sisällön oikeellisuudesta, käyttö- ja tekijäinoikeuksista sekä lainmukaisuudesta. Palveluntarjoaja vastaa oikeuksista ja niiden hankinnasta silloin, kun niiden hankinta sisältyy tilaukseen. Frogonfly Studios vastaa tekstisisällöstä vain, jos sisällöntuotanto on lisäpalveluna tilattu. Silloinkin asiakas on velvollinen tarkistamaan asiasisällön oikeellisuuden. Asiakkaan hyväksyttyä vedoksen ei Frogonfly Studios vastaa sisällössä tämän jälkeen huomattavista virheistä.

Käyttöoikeudet
Kaikki alkuperäiskappaleet, mukaan lukien luonnokset ja puhtaaksipiirrokset, ovat palveluntarjoajan omaisuutta. Frogonfly Studios antaa asiakkaalle oikeuden tuotteen käyttöön saatuaan täyden korvauksen työstä tai tuotteesta, ellei kirjallisesti toisin sovita. Palveluntarjoajalla on oikeus esitellä teosta tai sen luonnoksia työnäytteenään esimerkiksi liittämällä se työnäytekansioon.

Viivästyminen
Frogonfly Studios ei vastaa viivästyksistä tai muista vahingoista, jotka aiheutuvat asiakkaan, alihankkijoiden tai kuljetuksesta vastaavan yrityksen toimesta. Palveluntarjoajasta johtuvasta viivästyksestä tarjotaan asiakkaalle kohtuullinen hyvitys.